Kto sme

 • Sme školské zariadenie poradenstva a prevencie, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  č.2011- 11174/52701:4-923 zo dňa 21. 12. 2011 so začatím činnosti od 1. septembra 2012.
 • Našim cieľom je odborná pomoc dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  jeho rodine a škole pri rešpektovaní jeho jedinečnosti.
 • Chceme povzbudzovať, pomáhať, hľadať a nachádzať...

 


    ZAMERANIE CENTRA

 •  vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia,dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia)
 • vývinové poruchy koncentrácie a pozornosti(ADHD,ADD)
 • výchovné problémy
 • diagnostika a následná terapeutická činnosť pre deti s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím
 • rané poradenstvo pre rodiny s deťmi  do troch rokov
 • logopedická starostlivosť
 • metodická a konzultačná činnosť v oblasti školskej integrácie detí so zdravotným postihnutím
 • prevencia a iné

 


 • Naši pracovníci preferujú osobnú atmosféru v stretnutí odborníka a rodiča nad problémom dieťaťa. Našou snahou je vytvoriť takmer rodinné prostredie a zároveň ponúknuť profesionalitu. 
 • Po dohode poskytuje naše centrum svoje služby i priamo v rodine dieťaťa alebo školskom zariadení.

          

 

Free business joomla templates